March 10, 2022

การศึกษางานก่อสร้างพระเมรุมาศ และงานภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ

ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานก่อสร้างพระเมรุมาศและงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาศ
"สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานก่อสร้างพระเมรุมาศและงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาศ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐"