อัตราค่าจ้างออกแบบราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา อัตราค่าจ้างออกแบบ 23 ส.ค. 2560

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษารวมทั้งโครงการ

อัตราค่าจ้าง

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์ราคากลาง

ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ประกาศหลักเกณฑ์

มาตรฐานออกแบบ (มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม งานออกแบบ)

มาตรฐานออกแบบ 53.08.19

ตารางอัตราค่าบริการแบบเป็นร้อยละจากค่าก่อสร้าง ออกเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

มาตรฐานค่าออกแบบวิชาชีพ 53.07.15