ข้อบังคับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

ปี 2562

อัตราค่าจ้างออกแบบราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา อัตราค่าจ้างออกแบบ 23 ส.ค. 2560

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษารวมทั้งโครงการ

อัตราค่าจ้าง

ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์ราคากลาง

ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ประกาศหลักเกณฑ์

ตารางอัตราค่าบริการแบบเป็นร้อยละจากค่าก่อสร้าง ออกเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

มาตรฐานออกแบบ 53.08.19

ตารางอัตราค่าบริการแบบเป็นร้อยละจากค่าก่อสร้าง ออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553

มาตรฐานค่าออกแบบวิชาชีพ 53.07.15

Tala Membership

REGISTER