ประวัติสมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย

สมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ เฉพาะกาลขึ้น เพื่อดำเนินกิจการในปีแรก โดยมี นายอภัย ผะเดิมชิต เป็นนายกสมาคม หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 และมีการเลือกตั้งนายกรับเลือกขึ้นเพื่อบริหารงานสมาคมฯ เป็นลำดับต่อมา ดังนี้

 • (พ.ศ. 2532 – 2534)
  นายอภัย ผะเดิมชิต นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2534 – 2536)
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2536 – 2538)
  รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2538 – 2540)
  นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2540 – 2542)
  ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2542 – 2544)
  ดร.พงษ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2544 – 2546)
  นายสมพร ภัทราดูลย์ นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2546 – 2548)
  นางรัชฎา เหมะศิลปิน นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน)
  นายมังกร ชัยเจริญไมตรี นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2548 – 2550)
  นายสมหวัง ลีวาณิชยกูล นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2550 – 2552)
  นายชัยรัตน์ สุระจรัส นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2552 – 2554)
  นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2554 – 2556)
  นายชญา ปัญญาสุข นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2556 – 2558)
  นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2558 – 2560)
  ดร.วิภากร ธรรมวิมล นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2560 – 2562)
  นายพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมฯ
 • (พ.ศ. 2562 – 2566)
  นายนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมฯ