บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด

โครงการปรับปรุงผังแม่บท และรูปแบบตลาดบ้านร่ม จังหวัด ยะลา

Community Service/ Workshop: Honor Award

“This work has demonstrated how landscape architects can work with the local community in designing and managing a public space for well-being, socializing, recreations as well as promoting tourism activities and generate income back to the local community. The simple layout plan can absorb diverse uses while reflecting the local identity simultaneously.”

2021 AWARDS JURY

Project Summary :

YALA MARKET PARK

Baanrom Market is a project created by local people and Yala City Municipality to generate more income to the community. Participatory process is used to drive development with local community. It has been developed both physical design and service design to create the unique market the tailor made for the community.

In Physical design, we create a whole market as mock-up test to record quantity and satisfaction of the user before we built the permanent market in later stage. We use local material that can be easily find in the local area such as umbrella to create Baanrom landmark for check-in space and local fabric to create small pavilions along the walkway to be an attraction spots

In Service design, we try to create knowledge sharing between local communities and food expert in order to create the unique food or traditional food that make our market outstanding for others.

Since we create a mock up market for 2 times we can notice that stores next to the market are open again. So developing Baanrom market not only create green space or income to the local community but also stimulate economic in the district scale.

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงผังแม่บท และรูปแบบตลาดบ้านร่ม จังหวัด ยะลา
สถานที่ตั้ง : บ้านร่ม ยะลา
ชื่อผู้ส่งประกวด/บริษัท : บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด
หัวหน้าโครงการ :  กิรินทร์ ตั้งเลิศปัญญา
ภูมิสถาปนิกโครงการ : ภัทรพล บุญสา สรธัญ แย้มสุข 
ผู้ว่าจ้าง / เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครยะลา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่มเปิดใช้งาน : 18 ตุลาคม 2020

ลักษณะโครงการ :

ตลาดชุมชน

แนวคิดหลักของโครงการ :

เป็นโครงการที่เกิดจากคนในพื้นที่ที่ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น จึงพยายามหาศักยภาพในพื้นที่ของตนเอง จนได้ผลักดันให้เกิดโครงการตลาดบ้านร่ม โดยผ่านความร่วมมือกับเทศบาลยะลาร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อให้คนเกิดอาชีพทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

ผู้ออกแบบได้พยายามผลักให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ โดยมีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลาย เป็นพื้นที่ทดลอง พื้นที่แสดงความสมารถ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองยะลา และการพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ทั้งในด้านอาหารที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ตลาดมีความน่าสนใจทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และพื้นที่ ซึ่งหลังจากการทดลองจัดตลาด พื้นที่โดยรอบเริ่มมีร้านค้ากลับมาเปิด ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

รายละเอียดโครงการ :

โครงการปรับปรุงผังแม่บท และรูปแบบตลาดบ้านร่ม จังหวัดยะลา มีระยะทำงาน 2 ระดับ คือระดับย่าน และระดับพื้นที่ พื้นที่ตลาดบ้านร่มเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการ โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2 ไร่ ชุมชนในพื้นที่มีความต้องการในการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ โดยทางทีมผู้ออกแบบใช้กระบวนการออกแบบอย่างร่วม และ Service Design ในการพัฒนาพื้นที่

กระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 เป็นการทำความรู้จักกับพื้นที่ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ปัญหา ศักยภาพ และจัดทำวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งมีการสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดทำพื้นที่นำร่อง

กระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 พัฒนาแบบพื้นที่นำร่อง เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งคุยรายละเอียดการใช้งานพื้นที่นำร่องต่างๆ

ผลลัพธ์ มีการเลือกพัฒนาพื้นที่ตลาดเป็นพื้นที่นำร่องเบื้องต้น โดยมีการมุ่งจัดพื้นที่ไปบริเวณท่าน้ำบ้านร่ม

เริ่มมีการพัฒนาในส่วนของอาหาร โดยเริ่มมีการให้ชุมชนได้ทดลองทำอาหารให้ทีมงานและได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมาช่วยในการพัฒนาให้ถูกสุขลักษณ์ และประเพณี

กระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 3 ทางทีมงานร่วมกับเทศบาลได้ทดลองจัดกิจกรรมชิมแห่งชาติ โดยได้เปิดโอกาสให้คนได้เข้ามากินฟรี และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาให้คำแนะนำและให้คะแนนแต่ละร้าน เพื่อให้เกิดการทดลองทั้งด้านกายภาพ และกิจกรรมก่อนการเปิดตลาดจริง

กระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 4-5 เป็นการทดลองจัดกิจกรรมตามจริงโดยมีการทดลองเรื่องการจัดตำแหน่งของร้าน ตำแหน่งของที่จอดรถ ตำแหน่งและจำนวนของการวางโต๊ะที่นั่ง และการทดลองการจัดกิจกรรมการแสดงในงาน โดยผลลัพธ์ของงานมีคนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ตลาดมากกว่า 1000 คน/วัน

รายละเอียดโครงการ

1.ร้านค้า 30 ร้าน สามารถขยายได้ถึง 50 ร้าน

2.พื้นที่ลานกิจกรรม 100 ตรม.

3.ที่จอดรถ 45 คัน

4.จำนวนโต๊ะที่นั้ง 100 ที่นั่ง