March 14, 2022

Thesis 2012 : CU/3

โครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์
ชื่อผลงาน :  โครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์พลังงานทดแทน บางจาก

ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว อัญญา เมืองโคตร     

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

          เนื่องจากบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เพื่อเป็นผู้นำทางด้านพลังงานทดแทน และรณรงค์ในเรื่องพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเนื่องจากสำนักสวนสาธารณะในสำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมีนโยบายในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ด้วยเหตุที่อัตราพื้นที่สีเขียวต่อคนมีอัตราที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล และสอดคล้องกับตามแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2600 บริษัทบางจากปิโตรเลียมและสำนักสิ่งแวดล้อมจึงร่วมมือทำโครงการสวนสาธารณะระดับเมืองและพิพิธภัณฑ์พลังงานทดแทนขึ้น ที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากซึ่งมีแผนการย้ายออกในอนาคต

ลักษณะของพื้นที่โครงการ

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เขตพระโขนง

          มีพื้นที่ 485  ไร่ พื้นที่ประมาณ 95% ของทั้งหมดปกคลุมไปด้วยคอนกรีต ซึ่งต้องมีการคำนึงการบำบัดและฟื้นฟูดินที่ขาดแร่ธาตุเนื่องจากโดนปกคลุมด้วยคอนกรีต และดินจะมีการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากน้ำมัน

แนวความคิดในการวางผังและออกแบบโครงการ

          หลักการออกแบบจะคำนึงถึงระบบการฟื้นฟู การนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคู่ไปกับการออกแบบผังกิจกรรม และการวังขั้นตอนของผัง(Phasing) และทุกการออกแบบจะมีความสัมพันธ์กัน
โดยระบบการฟื้นฟูบำบัดและกิจกรรมต่างๆจะตอบสนองต่อปัจจัยต่างของที่ตั้งเช่นการเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมจะมีการออกแบบเพื่อรองรับความยืดหยุ่นของพื้นที่และสัมพันธ์กับระบบฟื้นฟูดินที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ทำเป็น  คันดินที่มีการออกแบบคำนึงถึงการเชื่อมต่อของระบบคันดินใหม่และแนวคันคอนกรีตเดิมของพื้นที่ลานถังน้ำมัน หรือการใช้โครงสร้างที่มีอยู่เดิมให้เป็นประโยชน์เพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาต่างๆรวมไปถึงความสวยงามทางภูมิทัศน์ และที่ว่าง (Space)หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงโดยมีการนำพลังงานทดแทนที่วิจัยมา ใช้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเพื่อความสะ ดวกยิ่งขึ้นของผู้ใช้งาน เช่นการใช้ทางรถไฟที่เดิมไว้ใช้ขนส่งน้ำมัน เป็น ทางรถไฟโดยสารพลังงานทดแทน เชื่อมต่อพื้นที่ท่าเรือคลองเตยที่จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต หรือ การใช้รถโดยสารพลังงานทดแทนวิ่งไปกลับระหว่างพื้นที่โครงการและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมไปถึงเรือโดยสารพลังงานทดแทน และอื่นๆ