March 14, 2022

Thesis 2012 : CU/2

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ฟื้นฟู
ชื่อผลงาน :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำคลองบ้านอำเภอเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ชื่อเจ้าของผลงาน : นายอดิษฐ์ สกุลไพศาลสิน

          ในปัจจุบันพื้นที่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว และมีการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ต่างก็มีการใช้งาน และการพัฒนารูปแบบพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมและความต้องการของมนุษย์ในที่นั้น ๆ ทั้งการอยู่อาศัย การบริโภค การท่องเที่ยว โดยการพัฒนาบางประเภทมีการใช้งานพื้นที่ที่ขาดประสิทธิภาพและมีการรุกรานแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของพื้นที่และวิถีการดำรงชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยเองโดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท

          ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ศึกษาที่มีแนวโน้มของการพัฒนาการใช้งานพื้นที่ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรม การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีการกระจายตัวของการพัฒนาดังกล่าวออกไปอย่างรวดเร็ว ขาดการวางแผนระบบอย่างเหมาะสม จึงเกิดการรุกรานพื้นที่ธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรอย่างมาก รวมถึงส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ และที่สำคัญกว่านั้นคือแหล่งทรัพยากรที่ถูกรุกรานเหล่านั้นกลับเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชนและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมีการรุกรานและขาดการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ‘พื้นที่ริมน้ำ’ ( Riparian area ) ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศยังคงมีปริมาณที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเหตุให้ขาดสมดุลระหว่างความหลากหลายทางระบบนิเวศ กับความหลากหลายในการใช้งานพื้นที่ของมนุษย์ ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่โครงการ จึงจะเน้นไปที่แนวคิดของการจัดการพื้นที่ ให้มีการพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสมและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรที่สำคัญเพื่อเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศของพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับต่อการใช้งานทั้งในปัจจุบัน และการพัฒนาของพื้นที่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และสร้างแนวทางการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน การปรับปรุงและออกแบบภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นที่น้ำ พื้นที่ริมน้ำ และพื้นที่แวดล้อม เป็นการเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวตำบลนาจอมเทียน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ที่จะทำให้เกิดการดำรงชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวความคิดหลักจะเน้นไปที่การสร้างการเชื่อมต่อของพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูเส้นทางน้ำ ระบบนิเวศ และการจัดการพื้นที่ข้างเคียงที่เป็นปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่โครงการ ตั้งแต่บริเวณต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำที่มีคุณลักษณะ โครงสร้างพื้นที่และหน้าที่แตกต่างกัน ตอบสนองการใช้งานพื้นที่ การจัดการพื้นที่ให้เกิดความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มความสำคัญให้กับพื้นที่โครงการมากยิ่งขึ้น