March 14, 2022

Thesis 2012 : MJU/1

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณที่ทำการอุทยาน
ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อเจ้าของผลงาน : นายวิชญะ อยู่ดี

แนวความคิดในการออกแบบโครงการ:

          ออกแบบพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นพื้นที่นันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่ทำการอุทยาน เพื่อการติดต่องานด้านบริการวิชาการอีกด้วย โดยพื้นที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อการใช้งาน และจำกัดการเข้าใช้งานของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่เช่นเดิมโดยไม่ถูกรบกวนจากการใช้งานมากเกินไป รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของป่าไม้ในพื้นที่ และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่เสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในสังคม ส่งผลให้เกิดอาชีพการค้าขายที่ทำให้คนในชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมกับพื้นที่

          ด้านแนวความคิดในการวางผังพืชพรรณ คือ การเลือกพืชพรรณมาใช้กับพื้นที่โครงการ ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่พื้นที่โครงการเป็นป่าดิบแล้ง มีพืชพรรณขึ้นหนาแน่น อุดมสมบูรณ์ บริเวณสันเขาถึงตีนเขา ชนิดพืชพรรณ ได้แก่ ตาเสือ เสลา ตะเคียน โพหิน มะเดือนภูเขา มะค่าโมง เป็นไม้เดิมในพื้นที่ การเลือกพืชพรรณ จึงต้องเลือกให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ป่าดิบแล้ง จึงแบ่งออกเป็นบริเวณ (zone) ทั้งหมด 4 บริเวณ ( zone) คือ ด้านติดเขาจะเป็นพืชพรรณเดิมของป่าดิบแล้ง และส่วนบริการนักท่องเที่ยวจะเป็นพืชพรรณที่ให้ร่มเงาผสมกับพืชพรรณเดิม และส่วนพื้นที่ที่เป็นลานกว้างหรือลานกางเต็นท์ จะเป็นพืชพรรณที่ให้ร่มเงา รองรับการทำกิจกรรมของพื้นที่ ช่วยให้พื้นที่โล่งไม่ร้อนจนเกินไป และส่วนสุดท้ายเป็นพื้นที่ติดกับริมน้ำ จะเป็นพืชพรรณที่สามารถทนน้ำท่วมขังได้ ชอบอยู่ริมน้ำ และเป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาได้ ช่วยให้พื้นที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเดิม
 
โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี