March 14, 2022

Thesis 2012 : MJU/4

HUAI THAP CHANG, MUANG PHOYAO, PHAYAO.

ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย ห้วยทับช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว นภาลัย  ใจบ้านเอื้อม 

แนวความคิดในการออกแบบรวม (Main concept)
 
          จากสภาพพื้นที่โครงการที่เป็นป่าเขาที่ราบสูง ชนิดของป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ พรรณไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ เต็ง รัง และ ไผ่เพ็ก ดังนั้นแนวความคิดในการออกแบบจึงมุ่งเน้นให้เป็นการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “รักษ์ศิลป์ รักษ์ธรรม” (Save Art Save Nature)

          Nature เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายว่า ธรรมชาติ และในแนวความคิดการออกแบบหลักได้กำหนดคำสำคัญ (Key word) เพื่อช่วยในการออกแบบจากตัวอักษรคำว่า “ N A T U R E ” ดังนี้

N คือ Natural (ธรรมชาติ)
A คือ Architecture (สถาปัตยกรรม)
T คือ Tree (ต้นไม้ พืชพรรณ)
U คือ Universal (การออกแบบที่เป็นสากลรองรับบุคคลทุกประเภท)
R คือ Residence (บ้านพักอาศัย)
E คือ Eco (เชิงนิเวศ)

          โดยจะเน้นแนวความคิดหลักไปที่ N=Nature(ธรรมชาติ) และE=Eco(เชิงนิเวศ) ให้เป็นหลักในการออกแบบโดยรวมของโครงการ และใช้ A=Architecture(สถาปัตยกรรม) ,T=Tree (ต้นไม้) ,U=Universal (สากล) และR=Resident(ที่พัก) เป็นแนวความคิดรองที่สนับสนุนแนวความคิดของ Nature และ Eco