March 14, 2022

อุทกนิเวศวิทยา

อุทกนิเวศวิทยา ; พลวัตของน้ำ พลวัตของชีวิต

อุทกนิเวศวิทยา ; พลวัตของน้ำ พลวัตของชีวิต

โดย : นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

เพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต อำเภอหนองเสือ โดยมวัตถุปรงสงค์เพื่อ

          1.ทำการวางผัง ภูมิทัศน์ชุมชนและออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบผังภูมิทัศน์ บนพื้นฐานของแนวทางการจัดการบริหารน้ำเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่แก้มลิง ซึ่งมีการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองปรับร่องสวนและเสริมคันดิน ก่อสร้างและติดตั้งระบบประตูระบายน้ำเพื่อให้บริหารจัดการน้ำเข้าออกแก้มลิง รวมทั้งระบบสูบน้ำโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) กับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน คลอง 8 คลอง 9 คลอง 10 อำเภอหนองเสือ และ

          2.การเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกต้นไม้ริมคลองที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ด้วยการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน และการพิจารณาในระดับมหาภาคด้วยการวางแนวความคิดของการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่สีเขียว (Green Belt) จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนิเวศ (Ecological Infrastructure) ที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และมีศักยภาพที่จะสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเกษตรกรรมของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ และพื้นที่โดยรอบ