March 14, 2022

วิทยานิพนธ์ดีเด่น 2559

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อผลงาน : โครงการปรับปรุงย่านธุรกิจสีลมเพื่อเป็นศูนย์รวม แหล่งสร้างสรรค์ส าหรับทุกกลุ่มความ หลากหลายทางเพศ กรุงเทพฯ 
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายพิพัฒน์พงศ์ ชีพจิตรตรง 5519103515 

ที่ปรึกษา : อ.ยุทธภูมิเผ่าจินดา อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อ.ตุลชัย บ่อทรัพย์