BOARD OF DIRECTORS

 • นายนำชัย แสนสุภา
  นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
 • นายมังกร ชัยเจริญไมตรี
  อุปนายกคนที่ 1 ฝ่ายวิชาชีพ
 • นางสาวปราณิศา บุญค้ำ
  อุปนายกฝ่ายวิชาการ
 • นายแสงธรรม นิสสภา
  อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
 • นางสาวชณิภัฏ ชวนานนท์
  เลขาธิการ
 • นายจิรายุ ทวีเผ่าภาคิน
  เหรัญญิก
 • นายสัจจพงศ์ เล็กอุทัย
  นายทะเบียน
 • นายไชยชุมพล วัฑฒกานนท์
  ประชาสัมพันธ์
 • นายนพพร รอยศิริกุล
  ปฏิคม
 • นายสมปราชญ์ ลิขิตลือชา
  กรรมการ
 • นายเจตนิพิฐ ธัญญรัตตกุล
  กรรมการ
 • นายพลัง สิทธิถาวร
  กรรมการ
 • นายรัชวุฒิ วงศ์ฮึกหาญ
  กรรมการ
 • นายพลวัฒน์ ภูไท
  กรรมการ
 • นายวงศ์วสุ เฉลยทรัพย์
  กรรมการ
 • นายสราวุฒิ อุตะมะ
  กรรมการ

Tala Membership

REGISTER