วัตถุประสงค์

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมได้ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต. ๒๐๐ / ๒๕๓๑ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า “ภ.ส.ท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai Association of Landscape Architects” ใช้อักษรย่อว่า “TALA” เครื่องหมายของสมาคมฯ มีลักษณะเป็นรูปสัญลักษณ์ของผืนแผ่นดิน แผ่นน้ำ พืชพันธ์ และสิ่งก่อสร้าง มีคำว่า “สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 2530” และปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 12 ซอยพระรามเก้า 36 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

โดย วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังนี้

  1. ดำเนินงานให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักและทรงเกียรติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
  2. พัฒนาการศึกษาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยยึดหลักการพิทักษ์ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมสามัคคีธรรม จริยธรรม และผดุงเกียรติของสมาชิก
  4. ยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
  5. เป็นสื่อกลางในการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
  6. ช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริมสมาชิกให้ได้รับผลดีในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐาน และระเบียบแบบแผน
  7. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยการออกจดหมายข่าว วารสาร ร่างกฎระเบียบ บัญชีรายชื่อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสมาคม โดยทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  8. ไม่ดำเนินกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
  9. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียตเพื่อเล่นการพนัน หรือพนันเอาแต่ทรัพย์สินแต่อย่างใด
  10. ไม่มีเจตนาหาผลกำไรแบ่งปันกันแต่อย่างใด

Tala Membership

REGISTER