MENU
 
 


รายชื่อผู้ลงรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแนะนำให้ทราบในเบื้องต้น ประกอบด้วย

1. ผศ.ปราณิศา บุญค้ำ (ประวัติผู้สมัคร)


2. นายนำชัย แสนสุภา (ประวัติผู้สมัคร)


3. นายมังกร ชัยเจริญไมตรี (ประวัติผู้สมัคร)

NITIVI members