MENU

"สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานก่อสร้างพระเมรุมาศและงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาศ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐"

NITIVI members