MENU

  สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ

  • สมาชิกกิตติมศักดิ์
   •  
  • สมาชิกสามัญ ได้แก่
   • - ผู้เป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้มีความประพฤติดีและได้อุทิศตัวให้กับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม โดยกรรมการบริหารสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
  • สมาชิกวิสามัญ ได้แก่
   • - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมในหลักสูตรที่สมาคมรับรอง
   • - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรมในหลักสูตรที่สมาคมรับรอง และได้ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงานดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก/li>
   • - บุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้แสดงความตั้งใจที่สนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพฯและสมาคมอย่างเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ
  • สมาชิกสมทบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่นตามจำนวนที่กำหนด หรือ
   • - ประเภทนิสิตนักศึกษา ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
   • - ประเภทบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
  • สมาชิกนิติบุคคล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
   • - สมาชิกนิติบุคคลประเภทสามัญ คือ นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม และ/หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิก
   • - สมาชิกนิติบุคคลประเภทวิสามัญ คือ นิติบุคคลที่มิได้ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม แต่มีความสนใจในวิชาชีพ และมีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม โดยคณะกรรมการสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เข้าเป็นสมาชิก


  •  

  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีที่สมาคมเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถติดต่อได้ง่าย
  • ในกรณีที่เป็นสมาชิกนิติบุคคล
   • - เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์และเป็นไปตามระเบียบของสมาคม
   • - เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • - ต้องไม่ถูกแจ้งเวียนประกาศความผิดจากทางราชการหรือมีความเสื่อมเสียเป็น ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

NITIVI members