MENU

สมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ เฉพาะกาลขึ้น เพื่อดำเนินกิจการในปีแรก โดยมี นายอภัย ผะเดิมชิต เป็นนายกสมาคม หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 และมีการเลือกตั้งนายกรับเลือกขึ้นเพื่อบริหารงานสมาคมฯ เป็นลำดับต่อมา ดังนี้

 • นายอภัย ผะเดิมชิต นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2532 – 2534)
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2534 – 2536)
 • รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2536 – 2538)
 • นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2538 – 2540)
 • ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2540 – 2542)
 • ดร.พงษ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2542 – 2544)
 • นายสมพร ภัทราดูลย์ นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2544 – 2546)
 • นางรัชฎา เหมะศิลปิน นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2546 – 2548)
 • นายสมหวัง ลีวาณิชยกูล นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2548 – 2550)
 • นายชัยรัตน์ สุระจรัส นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2550 – 2552)
 • นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2552 – 2554)
 • นายชญา ปัญญาสุข นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2554 – 2556)
 • นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2556 – 2558)
 • ดร.วิภากร ธรรมวิมล นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2558 – 2560)
 • นายพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2560 – 2562)
 • นายนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมฯ (พ.ศ. 2562 – 2564)

ซึ่งปัจจุบัน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คือ นายนำชัย แสนสุภา
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 2562 – 2564 ตามรายชื่อดังนี้

นายนำชัย แสนสุภา
นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

นายมังกร ชัยเจริญไมตรี
อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ

นางสาวปราณิศา บุญค้ำ  
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายแสงธรรม นิสสภา
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นางสาวชณิภัฎ ชวนานนท์
กรรมการและเลขาธิการ

นายจิรายุ ทวีเผ่าภาคิน
กรรมการและเหรัญญิก

นายสัจจพงศ์ เล็กอุทัย
กรรมการและนายทะเบียน

นายไชยชุมพล วัฑฒกานนท์
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายนพพร รอยศิริกุล
กรรมการและปฏิคม

นายสมปราชญ์ ลิขิตลือชา
กรรมการ

นายเจตนิพิฐ ธัญญรัตตกุล
กรรมการ

นายจิรเศรษฐ์ ยกดี
กรรมการ

นายกัลยวัจน์ เลิศพีรากุล
กรรมการ

นายพลวัฒน์ ภูไท
กรรมการ

นายวงศ์วสุ เฉลยทรัพย์
กรรมการ

นายรัชวุฒิ วงศ์ฮึกหาญ
กรรมการพิเศษ

NITIVI members