MENU

สมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ เฉพาะกาลขึ้น เพื่อดำเนินกิจการในปีแรก โดยมี นายอภัย ผะเดิมชิต เป็นนายกสมาคม หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 และมีการเลือกตั้งนายกรับเลือกขึ้นเพื่อบริหารงานสมาคมฯ เป็นลำดับต่อมา ดังนี้

 • นายอภัย ผะเดิมชิต นายกสมาคม (พ.ศ. 2532 – 2534)
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ นายกสมาคม (พ.ศ. 2534 – 2536)
 • รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล นายกสมาคม (พ.ศ. 2536 – 2538)
 • นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ นายกสมาคม (พ.ศ. 2538 – 2540)
 • ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร นายกสมาคม (พ.ศ. 2540 – 2542)
 • ดร.พงษ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ นายกสมาคม (พ.ศ. 2542 – 2544)
 • นายสมพร ภัทราดูลย์ นายกสมาคม (พ.ศ. 2544 – 2546)
 • นางรัชฎา เหมะศิลปิน นายกสมาคม (พ.ศ. 2546 – 2548)
 • นายสมหวัง ลีวาณิชยกูล นายกสมาคม (พ.ศ. 2548 – 2550)
 • นายชัยรัตน์ สุระจรัส นายกสมาคม (พ.ศ. 2550 – 2552)
 • นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคม (พ.ศ. 2552 – 2554)
 • นายชญา ปัญญาสุข นายกสมาคมฯ (พ.ศ.2554-2556)
 • นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย (พ.ศ.2556 – 2558)
 • ดร.วิภากร ธรรมวิมล (พ.ศ.2558-2560)
 • นาย พงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ (พ.ศ.2560-2562)

ซึ่งปัจจุบัน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คือ นาย พงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 2560-2562 ตามรายชื่อดังนี้

นาย พงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ
นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

นาย นำชัย แสนสุภา
อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ

ผศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นาย จิรายุ ทวีเผ่าภาคิน
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นาย สมปราชญ์ ลิขิตลือชา
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาว ชณิภัฎ ชวนานนท์
เลขาธิการ

นาย นพพร รอยศิริกุล
กรรมการ / ประชาสัมพันธ์

นาย แสงธรรม นิสสภา
กรรมการ / เหรัญญิก

นาย ไชยชุมพล วัฑฒกานนท์
กรรมการ / ปฎิคม

อ. ปราณิศา บุญค้ำ  
กรรมการด้านวิชาการ

นาย สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
กรรมการ / นายทะเบียน

นาย จิรเศรษฐ์ ยกดี
กรรมการ

นาย เจตนิพิฐ ธัญญรัตตกุล
กรรมการ

นาย กัลยวัจน์ เลิศพีรา
กรกรรมการ

นาย พลวัฒน์ ภูไท
กรรมการ

NITIVI members